SF งดจ่ายปันผล กำไรปี’64 ฮวบ 36% พยุงผู้เช่า ฉุด “รายได้ค่าเช่า-บริการ”

SF งดจ่ายปันผล กำไรปี’64 ฮวบ 36% พยุงผู้เช่า ฉุด “รายได้ค่าเช่า-บริการ”

SF กำไรปี’64 ลดลง 36% เทียบปีก่อนหน้า ชี้มาจากการส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าที่ลดลง รวมถึงรายได้ค่าเช่า-บริการตกลงจากการให้ความช่วยเหลือให้ส่วนลดผู้เช่าตลอดปี ระบุสามารถบริหารต้นทุน-ค่าใช้จ่ายได้ดี แม้เผชิญผลกระทบโควิด พร้อมตั้ง “ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ” นั่งประธานบอร์ดคนใหม่ มีผล 1 มี.ค.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วานนี้ (15 ก.พ.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รวมถึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กำไรปี’64 ลดลง 36%
โดย SF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงผลดำเนินงานปี 2564 ด้วยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,332.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 751.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 และ มีอัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ 0.62 ลดลงจากปีก่อนที่ 0.98 โดยหลักเป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม จำนวน 906.4 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 195.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 เนื่องจากบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าในรูปแบบส่วนลดค่าเช่าและบริการตลอดทั้งปี 2564 ทั้งจากจากบรรยายกาศที่ซบเซาต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และจากมาตรการของภาครัฐที่ให้บริการศูนย์การค้าในพื้นที่เสี่ยงโดยเปิดเฉพาะส่วนที่จำเป็นเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน

ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าจำนวน 684.0 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 839.3 ล้านบาทหรือคิดเป็น 55% จากเดิมที่มีส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 1,523.4 ล้านบาท เนื่องจากโครงการเมกาบางนาได้ให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โครงการรับรู้รายได้ค่าเช่าลดลง รวมถึงการรับรู้กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ลดลงจากปีก่อนหน้า

ด้านต้นทุนของการให้เช่าและบริการรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 556.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 104.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% จากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 660.8 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนค่าเช่าและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้

นอกจากนี้ กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิมีจำนวน 538.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 69.7 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากมูลค่ายุติธรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นในระหว่างปี เนื่องจากกลุ่มกิจการได้มีการเปิดศูนย์การค้าขึ้นใหม่ 1 แห่ง และจากการปรับลดอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อสะท้อนการประเมินสภาวะปัจจุบันของค่าเงินและสะท้อนปัจจัยความเสี่ยงทีเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทระบุว่า หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานหลัก ที่ไม่รวมมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวแล้ว กำไรสุทธิของบริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เป็นผลจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้ดี แม้รายได้จะลดลงจากผลกระทบโควิด-19 ก็ตาม

ตั้ง “ปริญญ์” นั่งประธานบอร์ดคนใหม่
นอกจากนี้ SF ยังได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบถึงการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของกรรมการ 4 ราย ได้แก่ 1) นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการบริษัท 2) นางนันทิยา มนตริวัต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 3) นางสไบทิพย์ สุนทรส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการทั้ง 4 ราย จะปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้ง นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance