ยื่นภาษี มีภาษีต้องชำระจะขอผ่อนจ่ายได้หรือไม่ ?

ยื่นภาษี มีภาษีต้องชำระจะขอผ่อนจ่ายได้หรือไม่ ?

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/ ภ.ง.ด.91 หากชำระภาษีไม่ไหว กรมสรรพากรเปิดให้ผ่อนชำระภาษีได้ แต่ต้องมีจำยอดภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป เช็ครายละเอียดเงื่อนไข

ยื่นภาษี 2565 สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ในปีภาษี 2564 ทั้งปีมากกว่า 120,000 บาท (กรณีโสด) และมากกว่า 220,000 บาท (กรณีสมรส) มีหน้าที่ยื่นภาษีตามกฎหมาย และหากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้ว มีภาษีต้องชำระสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบ บ.ช. 35 (ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร) จำนวน 1 ชุด หรือทางเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th

วิธีการผ่อนชำระภาษี สามารถชำระได้ 2 วิธี

 

1.ยื่นภาษีแบบกระดาษ ติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรท้องที่พร้อมแนบแบบ บ.ช.35 สามารถขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่สรรพากรท้องที่ได้เลย และต้องชำระภาษีดังนี้

 

จ่ายภาษีงวดที่ 1 พร้อมกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
2. ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร การยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากจะสามารถยื่นแบบฯได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 และเมื่อผู้เสียภาษียืนยันแบบแสดงรายการภาษีแล้ว หากมียอดภาษีที่ต้องจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ระบบของกรมสรรพากรจะแจ้งข้อความอัตโนมัติว่าประสงค์ที่จะผ่อนชำระภาษีหรือไม่ หากต้องการผ่อนจ่ายภาษีก็สามารถเลือกประสงค์ผ่อนชำระ กำหนดการชำระแบ่งเป็น

 

จ่ายภาษีงวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 (วันสุดท้ายที่กรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นภาษีออนไลน์)
จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 (1 เดือนนับจากจ่ายภาษีงวดที่ 1)
จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (1 เดือนนับจากจ่ายภาษีงวดที่ 2)

หมายเหตุ : หากภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market