การเคหะฯอุ้มคนจน-กลุ่มเปราะบาง ให้สินเชื่อเช่าซื้อบ้าน ดอกเบี้ย 1.5% 4-5 ปีแรก

การเคหะฯอุ้มคนจน-กลุ่มเปราะบาง ให้สินเชื่อเช่าซื้อบ้าน ดอกเบี้ย 1.5% 4-5 ปีแรก

 

วันที่ 19 มกราคม 2565 “การเคหะแห่งชาติ” เปิดโปรโมชั่น “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ปี 2565 ดอกเบี้ย 4 ปีแรก เพียง 1.5% ช่วยผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง เป็นเจ้าของบ้านการเคหะแห่งชาติ ได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติ มี “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เป็น “เครื่องมือทางการเงิน” ที่สำคัญในการช่วยลูกค้าดูหนังฟรีออนไลน์ 2022ที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถขอสินเชื่อผ่านโครงการดังกล่าว

โดยจะมีคณะกรรมการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย (คบส.) ของการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้า เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย (คบส.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม-กันยายน 2565)

ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าทั่วไป ปีที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 5-7 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 อัตราดอกเบี้ย 3.75%

สำหรับกลุ่มเปราะบาง ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 อัตราดอกเบี้ย 3.75% โดยระยะเวลาการทำสัญญาเช่าซื้อ 40 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อ ไม่เกิน 70 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565

นายทวีพงษ์กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้มีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างตรงจุด รวมทั้งให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป 4 ปีแรก เพียง 1.5% และกลุ่มเปราะบางขยายเป็น 5 ปีแรก เพียง 1.5%

เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้

“การเคหะแห่งชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งอุปสรรคที่สำคัญส่วนใหญ่คือ การเข้าไม่ถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงมุ่งมั่นเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ” นายทวีพงษ์กล่าว